inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Filed under: Wrocław | Administracja Publiczna

OGŁOSZENIE NR 177541

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki

do spraw kontroli i nadzoru zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

--Pl. Powstańców Warszawy 1, 50

Miejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

sprawowanie nadzoru nad realizacją przez samorząd gminny, powiatowy i województwa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, urzędy gmin, starostwa powiatowe i urząd marszałkowski oraz przez podmioty niepubliczne wykonujące zadania na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej;

monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego;

nadzór i kontrola jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie standardu świadczonych usług, jakości działalności, realizacji zadań własnych i zleconych oraz poziomu kwalifikacji kadr;

prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wymierzania kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie Urzędu;

- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;

- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;

- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin lub specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie.

pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych;

znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych;

znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

umiejętność organizacji pracy;

komunikatywność;

umiejętność komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 2016-02-16

Miejsce składania dokumentów:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Biuro Organizacyjno - Administracyjne

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

lub składać w pok. 0200 z dopiskiem Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej PS/KNPS/01/01/2016.

Inne informacje:

Inne informacje:

mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-96.-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22(1) § 1 oraz art. 22(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej w zakładce praca w DUW. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej ). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50
« Research Analyst with Portuguese
specjalista ds. sprzedaży (owoce, warzywa) »