starszy referent w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych PP-2

starszy referent w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych PP-2

Filed under: Sosnowiec | Administracja Publiczna

OGŁOSZENIE NR 177534

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy referent

w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych PP-2

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

Sosnowiec

Urząd Skarbowy 41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postepowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn,

prowadzenie postepowań podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,

przygotowywanie projektów sprawozdań do odwołań,

współpraca z innymi urzędami skarbowymi w sprawach podatkowych,

współuczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań, analiz w zakresie działania komórki.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,

- bezpośrednia obsługa podatnika,

- obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,

- praca z powszechnie używanym sprzętem biurowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu,

- oświetlenie sztuczne i naturalne,

- bariery architektoniczne: brak węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podjazd przy wejściu do budynku,

- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchowo, niedowidzących, niewidomych, nie słyszących i głuchoniemych.

-

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość prawa podatkowego (ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o podatku od spadku i darowizn),

uprzejmy i otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagania dodatkowe

wykształcenie wyższe,

znajomość obsługi specjalistycznych programów niezbędnych do wykonowania zadań w komórce POLTAX, Biblioteki Akt, POLTAX2B, Ewidencje US>

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 2016-02-15

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec

ul. 3 Maja 20

pokój 411

z dopiskiem: oferta pracy do PP2

Inne informacje:

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz gdy nie spełniają wymagań formalnych będą odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2115,57zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 36-88-680.
« Pracownik Sklepu - pomoc na okres 1 miesiąca
Material & Production Control Manager »